CLUB CENTRE 2 copy

  U okviru UZUNS radi UNESKO klub "Centar" koji doprinosi promovisanju ciljeva i prioriteta UNESKA, kroz koordinaciju UNESKO sekcija u  
  školama i uključivanje mladih u različite programe o toleranciji, kulturi mira, svetskoj baštini, zbližavanju kultura, održivom razvoju, učešću mladih i
  drugim temama koje su povezane sa područjima rada  UNESKA. Na osnovu višegodišnjeg rada u vezi sa svetskom baštinom, UZUNS ima poseban
  sporazum o saradnji sa Centrom za svetsku baštinu UNESKA.

 

               Irena Bokova        UZUNS Svetska bastina u rukama mladih       UNESCO youth forum

      Seminar za profesore Zajecar 1    SVETSKA BASTINA     Masa Peric 8th UNESCO Youth Forum

Šta je UNESKO

Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu osnovana je 4. novembra 1946. sa premisom da “pošto ratovi započinju u svesti ljudi, tu se mora izgraditi i odbrana mira”, kao i da mir, da bi bio uspešan, mora biti zasnovan na “intelektualnoj i moralnoj solidarnosti čovečanstva” ( Preambula Ustava UNESKA).

Ustav UNESKA potpisan je u Londonu 16. novembra 1945. od strane 37 država. Zadatak Organizacije, kako je utvrđeno u članu 1. Ustava, je da “doprinosi miru i bezbednosti unapređujući saradnju između naroda putem obrazovanja, nauke i kulture u cilju daljeg univerzalnog poštovanja pravde, vladavine zakona i ljudskih prava i osnovnih sloboda, koji su potvđeni u Povelji UN za sve naroda sveta, bez razlike u odnosu na rasu, pol, jezik ili versko opredeljenje”.

UNESKO i OBRAZOVANJE:
* Osnovno obrazovanje za sve: u skladu sa odlukama Svetskog obrazovnog foruma iz Dakara.
* Izgradnja društava zasnovanih na znanju putem kvalitetnog obrazovanja i obnove obrazovnih sistema

UNESKO i PRIRODNE NAUKE:
* Nauka i tehnologija: kapacitet izgradnje i menadžment
* Nauka, životna sredina i održivi razvoj

UNESKO i DRUŠTVENE I HUMANISTI
CKE NAUKE:

* Etika nauke i tehnologije
* Unapređenje ljudskih prava, mira i demokratskih principa
* Poboljšanje politike socijalne transformacije i unapređenje studija predviđanja i verovatnoće

UNESKO i KULTURA:
UNESKO jei fokusiran u oblasti kulture na kulturno nasleđe u svim aspektima, na zaštitu kulturne različitosti i promociju pluralizma i dijaloga između kultura i civilizacija.

* Jačanje normativne akcije na polju kulture:
* Zaštita kulturne različitosti i promocija kulturnog pluralizma i dijaloga između kultura
* Jačanje veza između kulture i razvoja

UNESKO  i KOMUNIKACIJE I INFORMACIJE:
* Promovisanje ravnopravnog pristupa informacijama i znanju, posebno u javnoj sferi

* Promovisanje slobode izražavanja i jačanje kapaciteta za komunikacije.

Share:
Top